Tak jak je to s tím advokátním tarifem, paní Millerová?

Novela advokátního tarifu je již více než rok bolavou patou advokacie, aniž by se na obzoru jevil jakýkoliv posun. Česká advokátní komora údajně intenzivně jedná s Ministerstvem spravedlnosti, ovšem jak se zdá, "skutek utek". Neblahý stav advokátního tarifu se již začíná promítat i do advokátního stavu jako celku, když počet advokátních koncipientů i počet advokátů stále klesá. Advokacie již prostě není lukrativní zaměstnání, ale práce s nejasnými vyhlídkami a faktickým pracovním přímusem. Unii advokátů je samozřejmě známa rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, dle kterého ex offo advokacie není "otrockou prací", ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 Úmluvy, dle kterého je zakázáno vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Faktem ovšem je, že tato judikatura se vztahuje k době, kdy inflace se pohybovala v jednociferných číslech. Je otázka, jak by se na tuto situaci ESLP tvářil v dnešní době, kdy hodnota odměny advokáta stanovená dle advokátního tarifu poklesla od doby přijetí vyhlášky dobře o 60 %, advokáti tedy pracují za méně než polovinu oproti době, kdy byla daná vyhláška přijata.
Je evidentní, že advokátům se to převelice nelíbí a začínají proti tomuto "nevýsledku" činnosti  České advokátní komory zásadně protestovat. O tom svědčí i otevřený dopis advokátky Mgr. Jany Krouman předsedovi ČAK JUDr. Robertu Němcovi, LL.M., uveřejněný v Advokátním deníku.

https://advokatnidenik.cz/2024/01/30/otevreny-dopis-mgr-jany-krouman-predsedovi-cak-judr-robertu-nemcovi-ll-m/
 
V krátkosti řečeno, kolegyně Krouman, které Unie advokátů vyjadřuje svou naprostou podporu, sdělila předsedovi ČAK, nechť si svá poděkování a vřelá obětí advokátům, kteří vykonávají činnost ex offo, vetkne za klobouček s pérkem sojčím. Rádi bychom nejen kolegyni Krouman připomněli dvě zásadní skutečnosti, na které bohužel stále převažujíc část advokátů zapomíná:
 
1) advokáti nejsou členy České advokátní komory. Advokáti jsou osoby, které jsou oprávněny vykonávat advokacii na základě toho, že jsou zapsáni v matrice vedené Českou advokátní komorou. Již z této zákonné formulace je zřejmé, že Česká advokátní komora je v podstatě komorou funkcionářů ČAK a žádná členská základna neexistuje.  Tomu také odpovídají faktické pravomoci jednotlivých členů, které spočívají vlastně jen v právu účastnit se jednou za 4 roky sněmu.   
2) Úkolem České advokátní komory není obhajoba zájmů advokátů.  Zákon o advokacii zná pouze jediný účel existence České advokátní komory, a tím je  dohled nad řádným výkonem advokacie. To znamená, že Česká advokátní komora je veřejnoprávní korporací,  na kterou stát přenesl specifickou část svých pravomocí. Pokud tedy předseda České advokátní komory tvrdí, že vyjednává o advokátním tarifu, pak ve skutečnosti vyjednává jeden orgán veřejné moci (ČAK) s jiným orgánem veřejné moci - Ministerstvem spravedlnosti. Výsledek je logicky předvídatelný.
Tato situace je obzvláště tristní v tom, že orgány ČAK dlouhodobě tvrdí, že advokacie je součástí soustavy justice. Ovšem v případě, že by nedošlo k valorizaci platů soudců, tito hrozí již nyní žalobou! Jak to tedy je - jsou anebo nejsou  advokáti součástí justice? Jak kdy - evidentně jak kdy...
Unie advokátů, z.s., dlouhodobě tvrdí, že Česká advokátní komora nezastupuje zájmy advokátů a není to ani jejím primárním zájmem. Unie advokátů, z.s. zároveň obviňuje Ministerstvo spravedlnosti, že zneužívá této legislativní mezery, kdy advokáti nejsou řádně zastoupeni ve svých zájmech a zneužívá toho nejen proti zájmům advokátů, ale i proti vlastním mezinárodně-právním závazkům České republiky, kdy je stát povinen zajistit všem osobám ve své jurisdikci rovnost před zákonem a "rovnost zbraní" tak, jak to vyplývá  čl. 6 Úmluvy, tedy včetně řádného práva a obhajobu, a to i pro sociálně slabé osoby, které si advokáta samy nemohou dovolit. Plnění této své povinnosti stát svým přístupem k advokátům dlouhodobě ohrožuje, ba porušuje. Proti tomuto postupu jak České republiky, reprezentované Ministerstvem spravedlnosti, tak Českou advokátní komorou,  Unie advokátů, z.s.  zásadně protestuje. 
Pro demonstraci toho, jakým způsobem postihuje pouhá inflace advokáty, přepočetla UA advokátní tarif pouze s inflací za poslední tři roky, kdy v roce 2021 byla inflace 3,8 %, v roce 2022 byla inflace 15,1 % a v roce 2023 byla inflace 10,5 %. Srovnání jednotlivých položek najdete v příloze.