O advokacii

13 Úno 2021

Podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb

V usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb (v platném znění), je zejména uvedena povinnost, že advokát je povinen v rámci prošetřování stížnosti na něj předložit kontrolní radě veškerou dokumentaci nebo klientský spis. Je zde také uvedeno, že advokát je povinen uchovávat spisovou dokumentaci po dobu pěti let.
11 Úno 2021

Prokazování si plné moci advokáty navzájem

Problém rozsahu zastupování a jeho prokazování je stále aktuálním problémem. Je běžné, že není zřejmý rozsah, v jakém advokát klienta zastupuje. Unie advokátů, z.s. je toho názoru, že by v této věci měla Česká advokátní komora vydat závazné stanovisko, které by vneslo právní jistotu do styku mezi advokáty.
10 Led 2021

Etický kodex advokáta

Přinášíme etický kodex advokáta - usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.
16 Říj 2020

Smírčí řád ČAK

Usnesení představenstva ČAK ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád).
16 Říj 2020

Organizační řád ČAK

Usnesení sněmu ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory.