K pravomocím místopředsedy Kontrolní rady ČAK

V rámci svého kárného projednávání ve věci K 15/2009 se kárně stíhaná advokátka domáhala určení, že kárná žaloba byla podána neoprávněnou osobou, když tuto podal místopředseda Kontrolní rady. Z tohoto dovozovala, že kárné řízení bylo zahájeno v rozporu s § 33 odst. 1 a § 46 odst. 3 zákona o advokacii. Situace byla taková, že daná kárná žaloba nesla jméno předsedy Kontrolní rady, který dle názoru Unie advokátů, z.s. JE výlučným kárným žalobcem, avšak podepsána byla nečitelným podpisem, u kterého byla dodána písmena "v.z.", tedy v zastoupení. Tento podpis byl následně identifikován jako

podpis místopředsedy Kontrolní rady ČAK,když ve spisu bylo zároveň obsaženo zmocnění předsedy Kontrolní rady, který dle č. 18 odst. 1,2, Organizačního řádu ČAK pověřil člena kontrolní rady, jmenovitě jejího místopředsedu aby ve věci vystupoval jako kárný žalobce. 

Unie advokátů, z.s. má za otázné, zda sepsání a podání kárné žaloby je možno delegovat, když takovéto zmocnění je dáno pouze vnitrostavovským předpisem - organizačním řádem - a to bez zmocňovacího ustanovení, které by bylo obsaženo přímo v zákoně a takovéto zmocnění by delegovalo na vnitrostavovské předpisy. Z legislativního hlediska považuje Unie advokátů, z.s. považuje takovéto uspořádání právních norem minimálně za nedokonalé a je toho názoru, že by samotná kontrolní rada měla věnovat této skutečnosti svou pozornost a navrhnout přijetí novely zákona o advokacii, který by tento nedostatek napravil.

Přes tuto námitku však Unie advokátů, z.s. považuje rozsudek MS v Praze sp. zn. 5 Ad 9/2013 za důležitý, neboť z něj vyplývá, že i pro podání kárné žaloby musí předseda Kontrolní rady udělit jinému členovi/místopředsedovi Kontrolní rady své písemné zmocnění a toto musí být založeno ve spisu. Vyplývá to z konstatování soudu (viz str. 5 rozsudku), že "podepisující místopředseda Kontrolní komise tak činil v zastoupení předsedy kontrolní komise, tj. kárného žalobce, což umožňuje čl. 15 odst. 2 organizačního řádu." Tento názor soudu podporuje stanovisko Unie advokátů, z.s., že funkce předsedy Kontrolní rady coby orgánu veřejné moci je charakterizována osobním výkonem funkce. Pokud takové zmocnění v písemné podobě není dáno, lze na základě citovaného rozhodnutí usoudit, že kárná žaloba je podána neoprávněně.